Statut

Stowarzyszenia „JES – Jakość Energia Starachowice”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 • Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 • Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „JES”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Starachowice.

§ 3

 • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Starachowic i województwa świętokrzyskiego.
 • Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 5

 • Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 • Stowarzyszenie pozostaje niezaangażowane w bieżącą działalność polityczną.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy członków. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Starachowic,
 • promowanie wartościowych inicjatyw w Starachowicach,
 • tworzenie wirtualnej platformy informacyjnej skupiającej mieszkańców, turystów, inwestorów i sympatyków Starachowic,
 • wyzwalanie energii starachowiczan do działania w przestrzeni miejskiej,
 • krzewienie niebanalnej myśli intelektualnej wśród mieszkańców Starachowic,
 • promowanie sympatycznego i pozytywnego klimatu życia w Starachowicach,
 • działalność kulturalna i oświatowa na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • kształtowanie świadomości i przywiązania do historii regionalnej,
 • promocja postaw obywatelskich społeczności Starachowic,
 • krzewienie kultury fizycznej i sportu w regionie,
 • promocja i organizacja wolontariatów,
 • działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości,
 • propagowanie ochrony zwierząt, postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia,
 • działalność charytatywna, dobroczynna i filantropijna oraz jej promocja,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i bezdomności,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,w. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji,
 • rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
 • działalność z dziećmi i z młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 • tworzenie i aktualizację profili Stowarzyszenia na internetowych portalach społecznościowych,
 • prowadzenie kampanii społecznych,
 • organizowanie projektów, debat, spotkań, odczytów, konferencji, wernisaży, koncertów, spektakli, wydarzeń sportowych, szkoleń, wykładów i warsztatów,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracę z ludźmi związanymi ze Starachowicami mieszkającymi w mieście, poza miastem i za granicami Polski,
 • współpracę z mediami lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi,
 • współpracę z samorządami,
 • współpracę z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi realizującymi podobne cele,
 • współpracę z przedsiębiorcami,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur oraz innych materiałów związanych z celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie pośrednictwa pracy wolontariackiej,
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 • udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 9

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

§ 10

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 • Członkiem zwyczajnym nie może być osoba należąca do partii politycznej.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

§ 13

 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich oraz mają obowiązek przestrzegania statutu.

§ 14

 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 14a

 • Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony na wniosek własny lub decyzją Zarządu spowodowaną:
  • powstaniem okoliczności dotyczących członka Stowarzyszenia, które mogą wzbudzić obawy o naruszenie przez niego statutu, uchwał władz, lub dobrego imienia Stowarzyszenia,
  • ciężką chorobą,
  • długotrwałym wyjazdem.
 • W przypadku zawieszenia członkowi Stowarzyszenia nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Zawieszenie nie zwalnia członka z wykonywania obowiązków przewidzianych w statucie.
 • Zawieszenie członkostwa może zostać odwołane w dowolnym momencie decyzją Zarządu.
 • Bez względu na zawieszenie członkostwa, Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku wystąpienia przesłanek skutkujących wykluczeniem.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 16

 • Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 • W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze wyborów uzupełniających.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 19

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
  • z jego inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • a pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 • Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Pracami Zarządu kieruje Prezes. Podczas jego nieobecności pracami Zarządu kieruje wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
 • Zarząd składa się z 3 lub 5 osób w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i Skarbnika.
 • Każdy członek Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • prowadzenie planów pracy i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie Członków.

§ 23

 • Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 • Każdy członek Komisji Rewizyjnej wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 24

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  • z dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
  • z działalności gospodarczej,
  • z odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 • Środki pieniężne przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 25

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa, Zastępcy Prezesa bądź Skarbnika jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 26

 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków i przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania w drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 28

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.