Energia Młodych. Świętokrzyskie!

Za­pre­zen­to­wa­liśmy się na kon­fe­rencji pt. „Energia Mło­dych. Świę­to­krzy­skie” zor­ga­ni­zo­wanej pod­czas Eu­ro­pej­skiego Ty­go­dnia Mło­dzieży w Kiel­cach. Nasz pre­le­gent — An­drzej Ka­sper­kie­wicz opo­wie­dział m.in. o dzia­ła­niach JES w ra­mach akcji Masz Głos, Masz Wybór i pro­ble­mach z ja­kimi styka się ak­tywna mło­dzież w Sta­ra­cho­wi­cach, a Ewe­lina Go­łyska i Ewa Ba­bicka pro­wa­dziły sta­no­wisko.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.421291887968364.1073741831.177465205684368&type=3

Komentarze: